Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 20%
79,20 Lei 99,00 Lei
Disponibila in limita stocului
(depozitului nostru sau al furnizorului)

CURS DE DREPT CIVIL. OBLIGATIILE

de Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu
Cuprins:
Abrevieri .................... 5
Abrevieri ale tratatelor si manualelor citate frecvent ................................................ 8
TITLUL I. CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE
CIVILE .................................................................................................................. 11
Capitolul l. Notiunea si structura obligatiei civile ............................................... 11
51. Definitie si terminologie ............................................................................ 11
52. Structura obligatiei ................................................................................... 12
Capitolul II. Clasificarea obligatiilor civile ............................................................ 17
Capitolul lII. Izvoarele obligatiilor ...................................................................... 26
TITLUL II. CONTRACTUL CIVIL ...................................................................... 28
Subtitlul l. Formarea contractului .................................................................... 28
Capitolul I. Notiunea de contract civil ............................................................... 28
Capitolul ll. Clasificarea contractelor civile ........................................................ 40
Capitolul III. Incheierea contractului .................................................................. 52
91. Organizarea studiului. Conditiile de validitate ale contractului ................. 52
52. Faza precontractuala. Negocierile ............................................................. 53
53. Acordul de vointe. Oferta si acceptarea .................................................... 66
53.1. Elementele acordului de vointe .......................................................... 66
53.2. Oferta de a contracta ........................................................................ 68
53.3. Acceptarea ........................................................................................ 80
53.4. Momentul si locul incheierii contractului .......................................... 84
53.5. Determinarea continutului contractului in functie de oferta

si acceptare ....................................................................................... 89
Subtitlul II. Efectele contractului .................................................................... 101
Capitolul I. Reguli de interpretare a contractelor ............................................... 101
Capitolul lI. Principiul fortei obligatorii a contractului ....................................... 114

51. Enuntarea principiului fortei obligatorii a contractului. Fundament
si consecinte ............................................................................................ 114

52. Limitarea fortei obligatorii a contractului: interventia legiuitorului
in contracte ............................................................................................. 122
53. Limitarea fortei obligatorii a contractelor: impreviziunea in contracte ..... 124
Capitolul III. Efectele contractului fata de terti .................................................. 132
Q1. Relativitatea efectelor contractului fata de terti ....................................... 132
a1.1. Principiul relativitatii ........................................................................ 132
1.2. Exceptiile de la principiul relativitatii efectelor contractului .............. 141
51.3. Promisiunea faptei altuia .................................................................. 151

51.4. Stipulatia pentru altul ...................................................................... 155

52. Opozabilitatea contractului fata de terti ................................................. 162

52.1. Simulatia - exceptie de la opozabilitatea efectelor contractului ........ 165

Subtitlul III. Remediile neexecutarii contractului ......................................... 180

Capitolul I. Teoria generala a remediilor ............................................................ 180

Capitolul II. Termenul suplimentar de executare ............................................... 190

Capitolul III. Executarea silita in natura ............................................................ 195

Capitolul IV. Exceptia de neexecutare .............................................................. 202

Capitolul V. Rezolutiunea si rezilierea .............................................................. 210

Capitolul VI. Executarea prin echivalent/raspunderea contractuala ................... 231

51. Conditiile raspunderii contractuale .......................................................... 231

52. Evaluarea daunelor-interese ................................................................... 244

52.1. Clauza penala .................................................................................. 247

52.2. Arvuna ............................................................................................. 251

Capitolul VII. Riscurile contractului ................................................................. 255

I1TLUL III. ACTUL JURIDIC UNILATERAL DE DREPT CIVIL ....................... 262
TITLUL IV. FAPT ELE JURIDICE LICITE -IZVOARE DE OBLIGATII

CIVILE ............................................................................................................... 273

Capitolul l. Gestiunea de afaceri ...................................................................... 273

51. Definitie. Reglementare. Fundament ....................................................... 273

52. Conditiile gestiunii de afaceri ................................................................. 274

53. Efectele gestiunii de afaceri intre gerant si gerat ..................................... 277

94. Efectele gestiunii de afaceri in raporturile cu tertii .................................. 279

Capitolul Il. Plata nedatorata ............................................................................ 281

51. Conditiile platii nedatorate ...................................................................... 281
52. Efectele platii nedatorate intre soluens si accipiens ................................. 284
53. Efectele restituirii platii nedatorate fata de terti ..................................... 287
4. Actiunea in restituirea platii nedatorate ................................................. 288
Capitolul III. Imbogatirea fara justa cauza ......................................................... 291
51. lmbogatirea fara justa cauza sub imperiul vechiului Cod civil.
Reglementare. Definitie ............................................................................ 291
52. Conditiile materiale sau economice ale imbogatirii fara justa cauza ........ 293
93. Conditiile juridice ale imbogatirii fara justa cauza .................................. 295
54. Efectele imbogatirii fara justa cauza ....................................................... 297
TITLUL V. FAPTELE JURIDICE ILICITE SI CELELALTE FAPTE JURIDICE
EXTRACONTRACTUALE CAUZATOARE DE PREJUDICII
(RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA SAU EXTRACONTRACTUALA) 300
Capitolul l. Consideratii generale privind raspunderea civila cu privire
speciala asupra raspunderii delictuale (extracontractuale) ............................... 300
91. Raspunderea civila. Notiune. Locul acesteia in ansamblul raspunderii
juridice ................................................................................................... 300
52. Structura raspunderii civile .................................................................... 303
92.1. Sediul legal si definitiile raspunderii delictuale si raspunderii
contractuale .................................................................................... 303
52.2. Teorii cu privire la situatia juridica a celor doua forme sau branse
ale raspunderii civile ........................................................................ 304
53. Fundamentele etica-filosofice ale raspunderii civile ................................. 310
e4. Raspunderea civila si raspunderea penala ................................................ 319
55. Raspunderea civila delictuala sau extracontractuala. Reglementare.
Domeniu de aplicare. Feluri ..................................................................... 325
Capitolul Il. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicita
proprie. Conditiile generale ale raspunderii delictuale (extracontractuale) ........ 329
51. Consideratii introductive ........................................................................ 329
52. Prejudiciul .............................................................................................. 329
52.1. Notiune. Clasificarea prejudiciilor .................................................... 329
52.2. Conditiile sau caracterele prejudiciului pentru a fi reparabil ............. 332
53. Fapta ilicita ............................................................................................ 337
53.1. Fapta ilicita si obiectivarile ei ........................................................... 337
53.2. Cauzele care inlatura ilicitatea faptei ............................................... 340
a4. Raportul de cauzalitate .......................................................................... 344
94.1. Stabilirea raportului de cauzalitate .................................................. 344
54.2. Cauzele care exclud existenta raportului de cauzalitate (cauzele
exoneratoare de raspundere civila) .................................................. 348
55. Vinovatia autorului faptei ilicite .............................................................. 351
5.1. Definitia si elementele vinovatiei ...................................................... 351
55.2. Formele vinovatiei si gradele culpei ................................................. 352

55.3. Capacitatea delictuala. Obligatia subsidiara a persoanei lipsite
de discernamant de a indemniza victima prejudiciata prin fapta

sa ilicita ........................................................................................... 356
56. Specificul raspunderii persoanei juridice pentru prejudiciile cauzate
prin fapta proprie .................................................................................... 358
Capitolul lll. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia ............ 362
91. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta minorului sau a
unui interzis judecatoresc ....................................................................... 362
91.1. Reglementare. Persoanele pentru care se raspunde. Persoanele
raspunzatoare ................................................................................. 362
51.2. Conditiile existentei raspunderii ...................................................... 364
51.3. Fundamentul raspunderii. Dreptul de regres al persoanei
raspunzatoare ................................................................................. 365
92. Raspunderea delictuala a comitentului pentru prejudiciile cauzate
prin faptele ilicite ale prepusilor sai ......................................................... 367
52.1. Reglementare si domeniu de aplicare. Conditiile de drept comun 367
92.2. Conditiile speciale ale raspunderii comitentului .............................. 368
52.3. Fundamentul raspunderii comitentului ............................................. 371
52.4. Efectele raspunderii comitentului .................................................... 372

53. Corelatia dintre raspunderea delictuala a diferitelor persoane pentru
prejudiciile cauzate prin fapta altuia ........................................................ 374

Capitolul lV. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general,

de animale si de ruina ediliciului ...................................................................... 376
51. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general ................. 376
51.1. Reglementare si domeniu de aplicare ............................................... 376
51.2. Determinarea persoanei raspunzatoare ............................................ 377
51.3. Persoanele indreptatite sa invoce raspunderea prevazuta de
art. 1.376 C. civ. Unele ipoteze speciale .......................................... 380
51.4. Fundamentul, conditiile si efectele acestei raspunderi ..................... 382
52. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele ce le avem sub
paza ........................................................................................................ 384
53. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului .................. 387
Capitolul V. lpoteze de raspundere civila delictuala reglementate de
legislatia conexa Codului civil .......................................................................... 390
51. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor ........... 390
52. Raspunderea pentru daunele ecologice .................................................. 394
53. Raspunderea civila a personalului medical .............................................. 399
54. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare ................... 403
55. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin actele ilicite ale
autoritatilor publice ................................................................................ 407
Capitolul Vl. Efectele de drept comun ale raspunderii civile delictuale ............... 412
51. Probleme introductive ............................................................................. 412
52. Pluralitatea de persoane raspunzatoare. Raspunderea solidara.
Raporturile dintre codebitorii solidari ....................................................... 413
53. Principiile care guverneaza repararea prejudiciului .................................. 414
94. Repararea prejudiciului prin despagubiri sau echivalent banesc ............... 417
55. Repararea daunelor morale ..................................................................... 419
56. Repararea prejudiciilor corporale ............................................................ 422

97. Raportul sau corelatia dintre reparatie si drepturile de asigurari
sociale ori nascute din contractele de asigurare de raspundere civila

sau de bunuri .......................................................................................... 427
58. Prescriptia actiunii in raspundere civila delictuala. Problema optiunii
intre temeiul contractual si temeiul delictual al raspunderii civile ............ 429

TITLUL VI. OBLIGATIILE AFECTATE DE MODALITATI SI OBLIGATIILE

COMPLEXE ....................................................................................................... 432
Capitolul I. Obligatiile afectate de modalitati ................................................... 433
e1. Conditia ................................................................................................. 433
52. Termenul ............................................................................................... 438
Capitolul ll. Obligatiile complexe ..................................................................... 445
51. Obligatiile cu pIuraIitate de subiecte ...................................................... 445
51.1. Obligatia divizibila ........................................................................... 445
51.2. Obligatia indivizibila ....................................................................... 446
51.3. Obligatia solidara ............................................................................ 449

eZ. Obligatiile cu pIuraIitate de obiecte ........................................................ 456
52.1. Obligatiile alternative ...................................................................... 457

52.2. Obligatiile facultative ...................................................................... 458

TITLUL VII. DINAMICA OBLIGATIILOR - TRANSMISIUNEA

SI TRANSFORMAREA OBLlGATIILOR ........................................................... 460
Capitolul l. Consideratii generale privind dinamica obligatiilor ......................... 460
Capitolul II. Mijloacele juridice de transmitere a obligatiilor ............................. 463

el. Cesiunea de creanta ............................................................................... 463
52. Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei ......................... 478
53. Preluarea datoriei si cesiunea de datorie ................................................ 485
54. Cesiunea de contract ............................................................................. 494
Capitolul lll. Mijloace prin care se realizeaza transformarea obligatiilor ............ 509
91. Novatia .................................................................................................. 509

TITLUL VIII. STINGEREA OBLIGATIILOR ....................................................... 518
Capitolul I. Generalitati privind stingerea obligatiilor ........................................ 518
Capitolul Il. Stingerea obligatiilor prin executare voluntara - plata ................... 520

el. Consideratii introductive, Prioritatea executarii in natura si
conformitatea executarii obligatiilor ........................................................ 520
2. Plata ....................................................................................................... 521
52.1. Notiunea de plata. Consideratii generale .......................................... 521
52.2. Subiectele platii .............................................................................. 523
52.3. Conditiile si obiectul platii .............................................................. 527
52.4. Imputatia platii ............................................................................... 533
93. Punerea in intarziere a creditorului ........................................................ 535
Capitolul llI. Mijloacele alternative de stingere a obligatiilor ............................ 540
si. Compensatia .......................................................................................... 540
sz. Darea in plata. Cesiunea de creanta in locul executarii ........................... 544
53. Confuziunea .......................................................................................... 547
54. Remiterea de datorie .............................................................................. 549
55. Imposibilitatea fortuita de executare a obligatiei de catre debitor ........... 552

TITLUL IX. GARANTIILE EXECUTARII OBLIGATIILOR ............................... 554

Subtitlul I. Consideratii privind garantiile executarii obligatiilor.

Garantiile generale .......................................................................................... 554
Capitolul l. Consideratii privind garantiile executarii obligatiilor ...................... 554
Capitolul ll. Garantiile generale ........................................................................ 556

91. Garantia comuna a creditorilor ............................................................... 556
52. Actiunea oblica ...................................................................................... 562
53. Actiunea pauliana (revocatorie) ............................................................. 567

Subtitlul II. Garantiile personale .................................................................... 578

Capitolul I. Fideiusiunea .................................................................................. 578
al. Notiune si reglementare legala. Feluri. Caracterejuridice ........................ 578
52. Efectele ndeiusiunii ................................................................................ 582
3. Stingerea fideiusiunii .............................................................................. 589

Capitolul Il. Garantiile autonome ..................................................................... 592
51. Scrisoarea de garantie ............................................................................. 592

52. Scrisoarea de confort ............................................................................. 595

Subtitlul III. Privilegiile si garantiile reale ..................................................... 598

Capitolul I. Privilegiile ...................................................................................... 598
51. Notiune. Reglementare. Caractere juridice. Clasificare ............................ 598
52. Opozabilitatea privilegiilor. Concursul creditorilor privilegiati cu ceilalti

creditori ai aceluiasi debitor ...................................................................... 599
63. Stingerea privilegiilor .............................................................................. 601

Capitolul II. Ipoteca ......................................................................................... 603
91. Notiune. Reglementare legala. Caractere juridice .................................... 603
52. Bunuri care pot fi ipotecate. Intinderea ipotecii ...................................... 604

52.1. Bunuri care pot li ipotecate ............................................................. 604
52.2. Intinderea ipotecii ........................................................................... 607

53. Felurile ipotecii ....................................................................................... 610
54. Publicitatea ipotecii ................................................................................ 615
5. Efectele ipotecii ....................................................................................... 619
56. Transmiterea si stingerea ipotecii ........................................................... 628
57. Executarea ipotecii .................................................................................. 631
57.1. Aspecte comune ipotecii imobiliare si mobiliare ............................... 631
57.2. Executarea ipotecii mobiliare ........................................................... 632
Capitolul III. Gajul ........................................................................................... 644
Capitolul IV. Dreptul de retentie ...................................................................... 648

Index .................................................................................................................. 659

Editura Universul Juridic (UJ)
Titlul complet: CURS DE DREPT CIVIL. OBLIGATIILE
Aparitie: 2015
Coperta: normala
Nr. pagini: 690
Dimensiuni: 17 x 24 centimetri