Livrare

Bucuresti - 7 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 7 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 16 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

Termenele de livrare sunt valabile doar in cazul in care avem produsul/produsele in stoc. In caz contrar vom fi nevoiti sa apelam la furnizori si timpul de livrare va fi incert, difera in functie de furnizor.

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

* Pentru ridicare din punctul de lucru beneficiati de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurilor C.H. Beck, Express Publishing si Baroque Books & Arts.
** Stocul depozitului nu este legat de site si in cazul in care nu avem cantitatea comandata in stoc vom contacta furnizorii pentru a putea onora comanda.
*** Atentie! La depozit se ofera reducere generala de 20% (cu exceptia editurilor la care nu se permite prin contract sa oferim anumite discount-uri) daca nu faceti rezervare.

Detalii complete aici...

22,41 Lei 24,90 Lei
Discount 10%
La cerere
Se consulta stocul depozitului nostru. In cazul in care nu avem produsele in stoc atunci vom face tot posibilul sa le aducem la comanda

Bucati:

Gata cumparaturile?
 Click aici pt. Cosul de Cumparaturi
Mai intai adaugati produsele dorite in Cos (cu butonul Pune in Cos), apoi completati toate informatiile necesare direct in Cosul de Cumparaturi, nu este nevoie sa faceti cont inainte.
Aparitie: Septembrie 2018
Coperta: normala
Nr. pagini: 448
Dimensiuni: 13 x 20 centimetri
Cod: 978-606-18-0794-9 BECK

Cuprins:

I. Dispozi ii-cadru ........................................................................................... 1
1. Legea nr. 196/2018 privind infiin area, organizarea i func ionarea
asocia iilor de proprietari i administrarea condominiilor .............................. 1
2. Legea locuin ei nr. 114/1996, republicat ................................................... 59
II. Legisla ia serviciilor publice (energie termic , ap i canalizare,
salubrizare, gaze) ...................................................................................... 82
3. Hot rarea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei i
a energiei termice la popula ie, institu ii publice i agen i economici ......... 82
4. Hot rarea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea
consumatorilor racorda i la sistemele publice centralizate
de alimentare cu energie termic ................................................................ 84
5. Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod rie Comunal nr. 233/2004 pentru
aprobarea unor reglement ri privind contorizarea consumatorilor
racorda i la sistemele publice centralizate de alimentare
cu energie termic ....................................................................................... 89
6. Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilit i Publice nr. 483/2008 privind
aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice .................. 115
7. Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru
pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale ................................... 144
8. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor
m suri privind furnizarea energiei termice popula iei, pentru inc lzirea
locuin ei i prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice
centralizate de alimentare cu energie termic .......................................... 172
9. Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006,
republicat (extras) ................................................................................... 175
10. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare
cu energie termic (extras) ...................................................................... 209
III. Legisla ia ajutoarelor sociale ................................................................. 224
11. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune .......................... 224 
Cuprins
IV
12. Hot rarea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 70/2011 privind m surile de protec ie social
in perioada sezonului rece ....................................................................... 273
13. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea
unui ajutor suplimentar familiilor i persoanelor singure cu venituri
reduse, care utilizeaz gaze naturale pentru inc lzirea locuin ei ............. 290
IV. Legisla ia financiar-contabil , fiscal i privind
contribu iile sociale ............................................................................... 296
14. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garan ii i r spunderea in leg tur cu gestionarea bunurilor
agen ilor economici, autorit ilor sau institu iilor publice .......................... 296
15. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3103/2017 privind
aprobarea Reglement rilor contabile pentru persoanele juridice
f r scop patrimonial ................................................................................ 308
V. Legisla ia ordinii publice i privind eviden a locatarilor .................... 332
16. Legea nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de inc lcare a unor
norme de convie uire social , a ordinii i lini tii publice, republicat ....... 332
17. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden a,
domiciliul, re edin a i actele de identitate ale cet enilor romani,
republicat (extras) .................................................................................. 339
VI. Legisla ia tehnic ................................................................................... 341
18. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor
de construc ii, republicat (extras) ........................................................... 341
19. Legea nr. 372/2005 privind performan a energetic a cl dirilor,
republicat ................................................................................................ 378
20. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind cre terea
performan ei energetice a blocurilor de locuin e ...................................... 400
21. Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind
cre terea performan ei energetice a blocurilor de locuin e (extras) ......... 426 


ASOCIATIILE DE PROPRIETARI (COD 670 - ACTUALIZARE 21 AUGUST 2018) este un produs al Ed. C.H. Beck si a aparut in Septembrie 2018 .
Categorii in care se regaseste acest produs:
Legislatie
Diverse